OBCHODNÉ PRAVIDLÁ » VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

platné pre predajné miesto internetového obchodu www.nakupnecentrum.eu

 

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. ASMMAC, Pražská 9, 040 11 Košice IČO: 17107342, DIČ: 1025655323, ďalej len „ASMMAC“ vo vzťahu k svojím zákazníkom vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky. Všeobecné obchodné podmienky, ďalej len "VOP" upravujú právne vzťahy medzi ASMMAC a tretími osobami, ako jej klientmi, týkajúce sa poskytovania služieb ASMMAC. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou  zmluvného vzťahu medzi ASMMAC a klientom a sú zverejnené  v elektronickej forme na internetovej stránke http://www.nakupnecentrum.eu/nakupnecentrum-eu/3-obchodne-pravidla/6-vseobecne-obchodne-podmienky.

1.2. VOP sú záväzné pre všetky Zmluvné strany, t.j. účastníkov právneho záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon, medzinárodné zmluvy, dohody a zvyklosti.

 

2. Definícia základných pojmov

2.1. Tieto VOP rozlišujú nasledovné základné pojmy:

 • "Dodávateľ"- je prevádzkovateľom eshopu, t.j. internetového obchodu, v ktorom ponúka tretím osobám tovar na predaj.
 • "Odberateľ"- je osoba odlišná od Dodávateľa, ktorá má záujem o sprostredkovanie tovaru z eshopu Dodávateľa tretej osobe, ďalej len "Zákazník", a to prostredníctvom vlastného internetového obchodu. Odberateľ sa v zmysle týchto VOP nazýva "Sprostredkovateľ", vzhľadom  na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti vrámci uskutočnenia obchodu.
 • "Zmluvné strany"- je spoločné pomenovanie Dodávateľa a Zákazníka.
 • "Zákazník"- je každý návštevník eshopu, ktorý prostredníctvom eshopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Zb. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania, či povolania.
 • "Eshop"- je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 • "Tovar alebo služba"- sú všetky produkty zverejnené na stránkach eshopu.
 • "Objednávka"- vzniká potvrdením procesu objednávania v eshope výberom  tovarov alebo služieb Zákazníkom, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

2.2. Tieto VOP upravujú priebeh obchodu, ktorý prebieha medzi Dodávateľom a Zákazníkom, ktorý začína v okamihu odoslania záväznej Objednávky a končí okamihom prevzatia tovaru a zaplatením za tovar.

2.3. Právny vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom / Sprostredkovateľom upravuje osobitná zmluva.

2.4. Odoslaním záväznej objednávky vzniká medzi Dodávateľom a Zákazníkom ďalej len "Zmluvné strany" záväzkovo-právny vzťah, ktorý sa spravuje platným právom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Z.č. 40/1964 Zb., Obchodného zákonníka, Z.č. 513/1991 Zb. a  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z.č. 102/2014 Zb.

 

3. Spôsob predaja tovaru

3.1. Objednávka

3.1.1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v eshope výberom tovarov alebo služieb Zákazníkom vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

3.1.2. Zákazník zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok dodávateľa ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3.1.3. Potvrdením objednávky vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Zmluvnými stranami, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.1.4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

4. Cena tovaru

4.1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH (pozn. ak je dodávateľ platca dph)

4.2. Zmluvné strany sú cenou uvedenou na stránke eshopu viazané od začiatku nákupu, až po jeho ukončenie, kedy vlastnícke právo k predmetu nákupu nadobudne Zákazník.

 

5. Práva a povinnosti Zmluvných strán

5.1. Zákazník je povinný:

 • oboznámiť sa s VOP Dodávateľa, ktoré sa nachádzajú TU,
 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu Dodávateľovi, buď pred prevzatím tovaru, alebo počas samotného prevzatia tovaru v závislosti od dohodnutého spôsobu platby,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní,
 • plne uznávať elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie.

5.2. Dodávateľ je povinný:

 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať Zákazníkovi všetky dokumenty prináležiace k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

5.3. Sprostredkovateľ je povinný:

 • vzhľadom na to, že pri realizácii obchodu vykonáva iba sprostredkovateľskú činnosť, sprostredkovateľ je povinný pomáhať Zákazníkovi pri výbere tovaru a poskytovať mu potrebnú súčinnosť pri realizácii nákupu.

5.4. Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán upravujú VOP Dodávateľa, ktoré sa nachádzajú TU.

 

6. Záverečné ustanovenia

6.1.  Zákazník svojou záväznou objednávkou potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito VOP, ako aj s VOP Dodávateľa a so všetkými ustanoveniami súhlasí.

6.2. Všetky chýbajúce ustanovenia, týkajúce sa Reklamácie, Dodania tovaru, Záručnej doby, Zodpovednosti za tovar, Odstúpenie od zmluvy a iné sa spravujú VOP Dodávateľa, ktoré sa nachádzajú TU.

 

V Košiciach dňa 21.11.2015

YTI5YWE