OBCHODNÉ PRAVIDLÁ » ZÁRUČNÉ PODMIENKY
ZÁRUČNÉ PODMIENKY


V nadväznosti na Všeobecné obchodné podmienky bod 5.3 Vám na tomto mieste chceme poskytnúť základné informácie ohľadne Záruky a servisu. Nakoľko naše Nákupné centrum má ambíciu emulovať predaj skutočných nákupných centier a tovar si nekupujete priamo od nás, ale od nášho dodávateľa (predajne v rámci nákupného centra) sú pre Vás dôležité obchodné podmienky dodávateľa, ktoré samozrejme máte vždy k dispozícií v rámci detailu tovaru alebo v nákupnom košíku. Súčasťou týchto obchodných podmienok musí byť aj časť riešiaca náležitosti Záručných podmienok a servisu. Naším vrcholným záujmom je spokojnosť zákazníka, a preto v tejto časti Vám chceme poskytnúť týchto niekoľko rád a informácií.

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A SERVIS

by mali obsahovať najmä:

 

1. Informáciu o tom, že:
Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2. Informáciu o tom, že:
Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

3. Informáciu o tom, že:
Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

4. Informáciu o tom, že:
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

5. Informáciu o tom, že:
V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Tuná uvedený text má len informatívny charakter za účelom skvalitnenia služieb a poskytovaním súčinnosti pri realizácií nákupu zákazníkov. Smerodajný dokumentom zákazníka ako je aj vyššie uvedené sú Obchodné podmienky dodávateľa, ktoré nájdete pri každom tovare a výrobku alebo v nákupnom košíku.


 

YTc4MzRmMz