OBCHODNÉ PRAVIDLÁ » REKLAMAČNÝ PORIADOK
REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

V nadväznosti na Všeobecné obchodné podmienky bod 5.3 Vám na tomto mieste chceme poskytnúť základné informácie ohľadne Reklamácie a odstúpenia od zmluvy. Nakoľko naše Nákupné centrum má ambíciu emulovať predaj skutočných nákupných centier a tovar si nekupujete priamo od nás, ale od nášho dodávateľa (predajne v rámci nákupného centra), sú pre Vás dôležité obchodné podmienky dodávateľa, ktoré samozrejme máte vždy k dispozícií v rámci detailu tovaru alebo v nákupnom košíku. Súčasťou týchto obchodných podmienok musí byť aj časť riešiaca náležitosť Reklamačných podmienok a odstúpenia od zmluvy. Naším vrcholným záujmom je spokojnosť zákazníka, a preto v tejto časti Vám chceme poskytnúť týchto niekoľko rád a informácií.

 

REKLAMÁCIE A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

by mali obsahovať najmä:

 

1. Informáciu o tom:
Kedy je spotrebiteľ oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, napr. iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy bola objednávka spotrebiteľom vystavená. Akým spôsobom je možné objednávku stornovať (napr. výlučne písomnou formou).

2. Informáciu o tom, že:
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Tovar sa obvykle nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3. Informáciu o tom, že:
Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorú spotrebiteľ uhradil za tovar alebo službu, vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. Informáciu o tom, že:
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5. Informáciu o tom, že:
V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, môže mať predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške xx% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6. Informáciu o tom, že:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

Tuná uvedený text má len informatívny charakter za účelom skvalitnenia služieb a poskytovaním súčinnosti pri realizácií nákupu zákazníkov. Smerodajný dokumentom zákazníka ako je aj vyššie uvedené sú Obchodné podmienky dodávateľa, ktoré nájdete pri každom tovare a výrobku alebo v nákupnom košíku.

NjcxY