VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.fashionmia.sk.

Internetový obchod prevádzkuje: Miroslava Antalová, Francisciho 17, 054 01 Levoča.

IČO: 46663495

DIČ: 1078448998

nie sme platcami DPH

2. Cena

- Všetky uvádzané ceny pri tovare su konečné

- Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu

3. Objednávka

- Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

- Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

- Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

- Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

- Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

4. Platobné podmienky

- Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

- platba na dobierku (platíte priamo pri preberaní tovaru)

- platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,

5. Dodacie podmienky

- Ak je tovar skladom, je expedovaný do 24 hodín od podania objednávky,

- Ak je tovar na objednávku bude dodaný do 10 pracovných dní

- Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

- Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

- Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: a. Slovenskej pošty v rámci SR, b. Českej pošty v rámci CZ.

Tovar pravidelne objednávame 1. krát do týždňa a balíčky odosielame 1. triedou (dodanie 1-2 poracovné dni). O termíne dodania tovaru Vás budeme informovať mailom. Objednávka je záväzná a stornovanie objednávky je možné najneskôr do 24 hodín. Ak potrebujete tovar do určitého termínu, prosím kontaktujte nás mailom, telefonicky alebo do poznamky pri objednávke a následne Vás budeme kontaktovať.

6. Poplatky za dopravu

1. platba vopred na účet, poštovné 0 € v rámci SR, na každý nákup zľava 1 Euro

2. platba dobierkou, poštovné 0 € v rámci SR,

3. do Českej republiky - platba vopred na účet 5 - 10 € (podľa váhy balíčka, budeme Vás informovať mailom o výške poštovného),

4. do krajín EU, poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty, platba vopred na účet a o výške poštovného budete upozornený vopred mailom a až po Vašom súhlase a platbe Vám bude balíček odoslaný 1. triedou aj s poistením,

link: http://www.posta.sk/sluzby/poisteny-balik-svet

7. Prevod vlastníckeho práva

- Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

- Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

8. Storno kúpnej zmluvy

Stornovať objednaný tovar má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

9. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

- Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

- Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný po oznámení e-mailom (mfashion.antalova@gmail.com) o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy,

- Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

- Ak bude vrátený tovar zaslaný obyčajne, nezodpovedáme za jeho stratu.

- Prevádzkovateľ e-shopu vráti kupujúcemu celú sumu za tovar, ktorý zaplatil v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

- Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

- Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z.

- Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

- Tovar musí byť v pôvodnom obale, so všetkými visačkami, nepoškodený, nepoužitý, čistý, nesmie zapáchať cigaretovým dymom, aby bol spôsobilý ďalšieho predaja.

10. Výmena tovaru

Ak si želáte zakúpený tovar v našom e-shope vymeniť, môžte tak urobiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Prosím kontaktujte nás e-mailom: mfashion.antalova@gmail.com.

11. Práva a povinnosti zmluvných strán

- Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

- Kupujúci je povinný: - prevziať objednaný tovar,

- zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

- prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

- Predávajúci je povinný: - dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

- spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

12. Ochrana osobných údajov

- Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

- Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

- Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

- Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

- Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

- Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

- Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

- Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

13. Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, taktiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na stránkach internetového obchodu, alebo ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Účastníci sa výslovne dohodli, že ak nie je podmienkami stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Občianským resp. Obchodným zákonníkom.

Kupujúci objednaním tovaru na www.fashionmia.sk súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a to v plnom rozsahu.Platné od 13.6.2014

 

ZTU2Mj